Ježiš Kristus povedal:

"...Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."
(Mt 28, 20)
MOCNÝ PROSTRIEDOK K OSLEPENIU SATANA


(Modlitba nadiktovaná Ježišom maďarskej vizionárke Plameňa lásky)


Ó môj Ježišu,
spoj naše kroky so svojimi,
aby sme šli dopredu spoločne,
vlož naše ruky do svojich,
aby si nás zhromaždil,
daj našim srdciam biť v harmónii s Tvojim,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme cítili ako Ty,
zjednoť myšlienky nášho ducha so svojimi,
daj, aby naše uši načúvali v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svojich, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery zjednotené s Tebou
prosia o milosrdenstvo Večného Otca.

Amen.
 

Boh ťa žehnaj...

 

Modlitby

Čo je modlitba ? - rozhovor s Bohom
Modlitba je chvála, ďakovanie, spoveď, žiadosť, prosba a príhovor k Bohu. Modlitba je priame spojenie s nebom. " Keď som sa modlil, bol som nový, keď som sa prestal modliť, začal som starnúť." Hovorí veľký teológ staroveku. Modlitba je obnova a duchovný život. Ako sa máme modliť ? Tak ako sa dieťa učí chodiť, chodením, tak sa aj my možeme stať výborný v modlitbe, modlením, dôverujúc v Božiu pomoc. Ponorte celú svoju dušu do modlitby. Buďte vytrvalí v modlitbe. Keď sa modlíme v hĺbke našich sŕdc, rastieme v modlitbe. Cez Božiu milosť, zrazu pocítime záblesk zázraku z prítomnosti sv.Ducha v nás. Na začiatku je to len iskra, ale neskôr prerastie do ohňa, ktorý oslobodzuje a napĺňa celé naše bytie, za predpokladu, že neurobíme nič, čím by sme zarmútili Ducha Svätého. A ak spáchame hriech, okamžite ho oľutujeme a prosíme Boha o odpustenie. Pre poznanie Božej lásky, urobme pre ňu miesto vo svojom vnútri na svoje očistenie a ozdravovenie a používajme ju ako svetlo a silu pre náš každodenný život - toto je cieľ a ovocie našej každodennej modlitby.

Čo mám hovoriť ?

Modlitba je ako rozhovor s Vašim najlepším priateľom. Je veľmi ľahké rozprávať sa s niekým, kto Vás bezvýhradne miluje.
Proste Ježiša o odpustenie svojich hriechov.
Povedzte Mu svoje potreby. " Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. " ( 1Peter 5:7 )
Ďakujte Mu, že pre nás zomrel na kríži na Kalvárii. " Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. " ( Ján 3:16 )


Nauč ma modliť sa

Pane Ježišu, Ty sa za mňa prihováraš dňom i nocou, veď únava a práca nemohli zabrániť modlitbe, lebo Ty si vždy žil v poklone a vďake.
Pane, ty si naučil učeníkov modliť sa, pomôž aj mne, keď kľačím pred Tebou a klaniam sa Ti !
Neviem, ako a čo mám hovoriť, viem len jedno, žiada sa mi modliť.
Vlož mi do úst správne slová a naplň moje city myšlienkami o Bohu. Pane, daruj môjmu srdcu pokoj !
Sv. Faustína Kowalská

Pane, celá sa chcem premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť tak živým obrazom teba; nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce a dušu tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.
Pomôž mi, Pane, aby boli moje oči milosrdné, aby som nikoho neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania ale hľadala to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné a ponáhľala sa im na pomoc.
Pomôž mi, aby bol môj sluch milosrdný, aby som bol naklonená k potrebám svojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči ich bolestiam a stonaniu.
Pomôž mi, Pane, aby bol môj jazyk milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o svojich blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia. Pomôž mi, aby boli moje ruky milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som svojmu blížnemu robila iba dobre a sama preberal ťažšie, namáhavejšie práce.
Pomôž mi, Pane, aby boli moje nohy milosrdné, aby som sa napriek vlastnej únave a vyčerpanosti vždy ponáhľala svojim blížnym na pomoc.
Pomôž mi, Pane, aby bolo moje srdce milosrdné, aby som vedela spolucítiť s každým utrpením svojich blížnych. Svoje srdce nechcem pre nikým zatvárať, ani pred tými, ktorí zneužívajú moju dobrotu. O vlastných utrpeniach chcem mlčať a ponoriť sa do tvojho najsvätejšieho srdca. Kiežby som sa stala miestom odpočinku pre tvoje milosrdenstvo.

Modlitba k Duchu Svätému


Dýchaj vo mne Duchu Svätý, aby
moje myšlienky boli sväté!
Povzbudzuj ma Duchu Svätý, aby
moje skutky boli sväté!
Pomáhaj mi Duchu Svätý, aby
som miloval, čo je sväté!
Opatruj ma Duchu Svätý,
aby som si chránil, čo je sväté!
Posilňuj ma Duchu Svätý,
aby som nikdy nestratil, čo je tvoje sväté.

Prosba Sv. Tomáša Akvinského za dary ducha


Všemohúci a vševediaci Bože, ktorý nemáš ani začiatku
ani konca, darca a ochranca cností:
postav ma na pevný základ viery,
ochranuj ma nepreniknuteľným štítom nádeje
a ozdob ma svadobným rúchom lásky.
Daj, môj Bože, aby som Ti slúžil, ako vyžaduje prirodzený zákon,
aby som sa úzkostlivo vyhýbal všetkým diabolským nástrahám,
aby som sa vyrovnane držal strednej cesty
a aby som statočne a trpezlivo znášal bolesť.
Daj, aby som dobro, ktoré mi tak často chýba,
hľadal vždy len tam, kde skutočne je,
aby som úprimne priznával chyby, ktorých som sa dopustil,
aby som s pokojnou mysľou znášal tresty, ktoré mi boli za ne uložené, aby som nezávidel svojím blížnym, keď sa im dobre darí,
aby som Ti vždy poďakoval za dary,
aby som zachovával mieru v obliekaní, v chôdzi i v pohyboch,
aby som zdržiaval svoj jazyk od planého hovorenia,
aby moje nohy nechodili po nesprávnych cestách,
aby moje oči nesliedili po márnostiach,
aby sa moje uši uzavierali pred prázdnymi rečami,
aby som v pokore skláňal svoju tvár pred Tebou
a svoju myseľ pozdvihoval k Tebe,
aby som pohrdal pominuteľnými vecami a túžil iba po Tebe,
aby som krotil svoje telo a zachovával si čisté svedomie,
aby som rástol v dobre a mal v úcte Tvojich vyvolených,
aby som Ťa dôstojne oslavoval a aby som svoje skutky
ovencil vätou smrtou.
Pane, daj mi cnosti, daj aby som bol múdry v kontakte
so svojimi blížnymi, umiernený v žiadostiach svojho tela a aby som si oddane plnil svoje povinnosti k Tebe. Daj, Pane, aby som z celého srdca ľutoval svoje chyby, úprimne sa z nich vyznával
a vždy konal zadosťučinenie. Zameraj moje vnútro k dobru, aby som robil to, co je potrebné, čo je prospešné mojej duši a
čo je príkladom pre ostatných. Daj, aby som nikdy nebažil po ničom nemúdrom, aby som nebol na pochybách v tom, čo je správne, i keď sa mi to nepáči, aby som sa z nedočkavosti nebál hneď na začiatku toho, čo mám vykonať, alebo aby som neupúšťal od ukončenia toho, čo som započal.

Nech sa tak stane!

Modlitba svätej Gemmy


Ó, môj ukrižovaný Bože, zhliadni na mňa pri Tvojich nohách; neodháňaj ma, keď som pred Tebou ako hriešnica. V minulosti som Ťa nesmierne urážala, môj Ježiš, ale už to neurobím.
Pred Teba, ó Pane, kladiem všetky svoje hriechy; rozjímala som o Tvojich utrpeniach a viem, aká veľká je cena Tvojej Predrahej Krvi, ktorá tečie z Tvojich žíl.
Ó, môj Bože, v tejto chvíli privri oči pred nedostatkom mojich zásluh, a keďže si rád zomrel za moje hriechy, odpusť mi ich všetky, aby som viac necítila bremeno mojich hriechov, lebo toto bremeno, Drahý Ježiš, ma ťaží nad každú mieru.
Pomôž mi, môj Ježiš, lebo túžim stať sa dobrá, nech to stojí čokoľvek; odstráň, znič, úplne vykoreň všetko, čo nájdeš vo mne proti Tvojej svätej vôli. Tiež Ťa prosím, Pane Ježišu, osvieť ma, aby som bola schopná kráčať v Tvojom svätom svetle. Amen.

Pancier sv. Patrika


Vstávam dnes
mocnou silou, vzývaním Trojice,
vierou v Trojnosť,
vyznaním Jedinosti
Stvoriteľa stvorení.

Vstávam dnes
mocou Kristovho narodenia a Jeho krstu,
mocou Jeho ukrižovania a Jeho pohrebu,
mocou Jeho vzkriesenia a Jeho nanebovstúpenia,
mocou Jeho zostúpenia k Súdu.

Vstávam dnes
mocou lásky cherubínov,
poslušný anjelom,
v službe archanjelom,
s modlitbou praotcov,
podľa predpovedí prorokov,
počúvajúc kázanie apoštolov,
s vierou vyznavačov,
činiac skutky spravodlivých.

Vstávam dnes
mocou nebies -
svetlom Slnka,
jasom Mesiaca,
nádherou ohňa,
rýchlosťou blesku,
čulosťou vetra,
hĺbkou mora,
stálosťou zeme,
pevnosťou skál.

Vstávam dnes
a božia sila nech ma riadi.
Boh nech mi pomáha,
božia ruka nech ma bráni,
boží štít nech ma chráni,
božie vojsko nech zachráni
od diabolských pascí,
od nerestných zvodov,
od všetkých, ktorí mi pripravujú zlo:
v diali i blízko,
samotnému i uprostred ľudí.
Zvolávam dnes všetky tieto moci medzi mňa a tieto zlá,
proti každej krutej a nemilosrdnej sile, ktorá chce zničiť moje telo
i moju dušu,
proti zaklínaniu falošných prorokov,
proti temných zákonom pohanstva,
proti kúzleniu čarodejníc,
proti každej znalosti kaziacej ľudské telo i dušu.

Kriste, ochraňuj ma tento deň,
nech som nadmieru odmenený.
Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou,
Kristus vo mne, Kristus u mňa, Kristus nado mnou,
Kristus keď líham, Kristus keď si sadám, Kristus keď vstávam,
Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí,
Kristus v ústach každého, kto o mne hovorí,
Kristus v očiach každého, kto na mňa hľadí,
Kristus v ušiach každého, kto ma počúva.


AMEN.MODLITBA OD ANJELA :

"Dnes je Ježiš vo svätostánku obklopený prázdnotou a pustotou."

Anjel ktorý sa vo Fatime zjavil deťom, nučil ich túto modlitbu.

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti,
dúfam v Teba a milujem Ťa.
Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba,
neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý,
s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti
Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo
nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo
všetkých svätostánkoch sveta, na odpustenie
všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú.
Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné
zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Amen.
Deviatnik k svätému Jozefovi
K Tebe, svätý Jozef, sa utiekame
1. DEŇ
Patrón a vzor snúbencov

ÚVAHA

Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému Ježišovi – Vykupiteľovi sveta, ktorého Mária priniesla pod svojím srdcom do jeho domu.
Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa všetkých snúbencov a tých, ktorí majú v úmysle založiť si rodinu.

MODLITBA DEVIATNIKA

Prosíme ťa, Bože, pre zásluhy sv. Jozefa, snúbenca Najsvätejšej Bohorodičky a Ochrancu sv. Rodiny, požehnaj snúbencov, ktorí túžia založiť rodinný krb. Naplň ich srdce duchom lásky, obety a zbožnosti. Keď na seba berú túto úlohu, nech tak konajú podľa vzoru sv. Jozefa a zverujú s dôverou budúcnosť vznikajúcej rodiny do milujúcich rúk Božích. Svätý Jozef, ubytuj sa v ich dome spolu s Ježišom a Máriou. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi
Otče náš.
Zdravas Mária.

Svätý Jozef, patrón snúbencov, oroduj za nás!

2. DEŇ
Ochranca ľudí bez domova

ÚVAHA

Svätého Jozefa veľmi bolelo, keď nenašiel v Betleheme dôstojné miesto pre narodenie očakávaného Spasiteľa. Túto bolesť však znášal mlčky, pokorne odovzdaný do vôle Božej, plný živej dôvery v Božiu Prozreteľnosť.
Bez reptania znášal všetky ťažkosti, ktoré ho v živote stretli.
Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa rodiny bez domova, hľadajúce ubytovanie a strádajúce kvôli nepostačujúcemu bývaniu.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty poznáš bolesti a utrpenie, ktoré sprevádzajú starosti s hľadaním strechy nad hlavou. Sám si to zakúsil ako v Betleheme, tak na úteku v Egypte. Vezmi pod svoju ochranu rodiny, ktoré nemajú obydlie, zvlášť matky s malými deťmi a všetkých, ktorí sú nútení žiť za hranicami svojej vlasti. Postaraj sa o matky v požehnanom stave a všetky rodiny, čakajúce na narodenie dieťatka. Nauč ich znášať v tichosti a pokoji neistotu zajtrajška a všetky životné ťažkosti s dôverou v Božiu Prozreteľnosť.

Litánie k sv. Jozefovi
Otče náš.
Zdravas Mária.

Svätý Jozef, ochranca ľudí bez domova, oroduj za nás!


3. DEŇ
Patrón otcov rodín

ÚVAHA

Svätý Jozef očakával s veľkým dojatím narodenie Ježiša Krista. Klaňal sa Božiemu Dieťaťu, ktoré bolo v Betleheme položené do chudobných jasieľ na slamu. Vo vyhnanstve v Egypte bdel nad jeho bezpečím, v Nazarete obstarával všetky životné potreby Syna Božieho.
Ako pestún Pána Ježiša bol stále pri ňom, býval, pracoval, modlil sa s ním. Ježiš potom, ako dieťa a mladík, miloval svätého Jozefa a vážil si ho ako dobré dieťa svojho otca.
Modlime sa za otcov, ktorí plnia svoju otcovskú úlohu s ťažkosťami, nie vždy zapríčinenými ich vinou. Nech s pomocou svätého Jozefa zodpovedne plnia povinnosti hlavy rodiny.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč ich kresťansky chápať povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojím deťom. Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o svätú rodinu v Nazarete. Nech žijú svoj rodinný život s Ježišom. Vypros im, aby ich žiadne životné prekážky nedokázali vzdialiť od Boha a ochladiť ich vzájomnú lásku. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, a najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi
Otče náš.
Zdravas Mária.

Svätý Jozef, patrón otcov rodín, oroduj za nás!


4. DEŇ
Ochranca chudobných

ÚVAHA

Svätá Rodina sa rátala medzi chudobné. Nemali iný majetok okrem toho, ktorý ťažkou prácou získal svätý Jozef. Ten ako hlava rodiny iste ťažko niesol, že nemôže Kristovi zaistiť blahobyt a podmienky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježiš chcel bývať a žiť práve v takejto rodine. Nemôžeme pochybovať, že svätý Jozef vynikal medzi svojimi susedmi a príbuznými. Určite bol ochotný, štedrý a starostlivý keď išlo o dobro iných. Bol vždy pripravený pomáhať a prispieť dobrou radou. Nemohol predsa konať inak, keď plnil takú vznešenú úlohu a čestnú povinnosť.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si bol chudobný a nehanbil si sa za svoju biedu, bez reptania si žil v zhode s Božou vôľou. Posilňuj v našich srdciach živú vieru, že Boh nikdy neopustí tých, ktorí v neho dúfajú a verne mu slúžia. Vypros potrebné milosti všetkým, ktorí trpia nedostatkom. A tým, ktorí sú ochotní pomáhať chudobným rodinám duchovne i hmotne a delia sa o svoj majetok, nech Boh dá šťastie v živote a bohatú odmenu vo večnosti. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi
Otče náš.
Zdravas Mária.

Svätý Jozef, ochranca chudobných, oroduj za nás!
5. DEŇ
Vzor pracujúcich

ÚVAHA

Práca je povinnosťou každého človeka, a ani svätý Jozef, napriek tomu, že bol Bohom vybratý za pestúna Syna Božieho, nebol od nej oslobodený. Ako tesár ťažko pracoval, aby uživil svätú Rodinu. Zakúsil neistotu zajtrajška i ťažobu podstúpených námah. Pán Ježiš bezpochyby pomáhal svojmu pestúnovi ako dorastajúci mladík i ako dospelý muž.
Modlime sa za ľudí, ktorí ťažko pracujú, aby uživili seba a svoje rodiny. Prosme Boha najmä za nezamestnaných, aby si dokázali nájsť dobré zamestnanie a tak uživiť i svojich najbližších.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby si svätej Rodine zaistil dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho otcovského srdca všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ svätej Rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú.

Litánie k sv. Jozefovi
Otče náš.
Zdravas Mária.

Svätý Jozef, vzor pracujúcich, oroduj za nás!


6. DEŇ
Príklad modlitby

ÚVAHA

Svätý Jozef, Ježišov pestún, žil, pracoval a modlil sa v jeho prítomnosti. Vedomie, že všetko robí pre Boha, keď sa stará o jeho syna, mu dávalo silu a vytrvalosť. Tým viac, že takmer na každom kroku odmeňovala Ježišova prítomnosť vynaložené úsilie a obety, ktoré vo svojom živote prinášal. Žil s ním deň za dňom, zaobstarával výživu a odev tomu, na ktorého čakali proroci a túžili ho uzrieť a aspoň sa ho dotknúť.
Modlime sa, aby sme tak, ako svätý Jozef všetko konali v Ježišovej prítomnosti, prežívali jeho blízkosť v hlbokom ponorení do modlitby a boli si vedomí Božej prítomnosti.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si žil, pracoval a modlil sa v Ježišovej prítomnosti. Pozeral si naňho s vierou a z jeho blízkosti si čerpal silu k horlivému plneniu každodenných povinností. Nauč nás neustále pamätať na Božiu prítomnosť v našom živote, aby sme žili a plnili svoje povinnosti s myšlienkou na to, že Ježiš je prítomný v našich domovoch a v našich srdciach.
Prosíme ťa za všetkých, ktorých každodenná práca je sprevádzaná zbožnou modlitbou, i za nás a za našich najbližších, aby sme vedeli spájať každú svoju činnosť s vrúcnou modlitbou a s vedomím toho, že Boh vidí všetko a neustále sme pod jeho ochranou. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi
Otče náš.
Zdravas Mária.

Svätý Jozef, príklad modlitby, oroduj za nás!

7. DEŇ
Verne v Boha dúfajúci

ÚVAHA

V živote svätého Jozefa obdivujeme jeho veľkú vieru a dôveru v Pána Boha. Ako vrúcne a poslušne uskutočňuje vôľu Božiu! Pán Boh rozptýlil jeho pochybnosti a odmenil jeho vieru, keď prijíma Máriu do svojho domu. Poslušne zachraňuje Dieťa Ježiša útekom do Egypta, z vôle Božej sa vracia do Nazaretu. S bolesťou v srdci hľadá Ježiša počas púte do Jeruzalema. V duchu viery, dôvery, poslušnosti a zbožnosti uskutočňuje životnú úlohu, ktorú mu Boh určil. Pri všetkých udalostiach svojho života dôveruje dobrému Bohu, že všetko, čo je mu uložené vykonať, je z jeho vôle.
Prosme svätého Jozefa, nech nás učí vernosti; v zbožnej dôvere v Boha nech podopiera tých, ktorých viera je slabá, alebo dôveru v Boha stratili v životných skúškach.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, náš vzor a patrón, si pre nás zvláštnym príkladom ako prijímať vôľu Božiu vo všednom živote. Daj, nech ju máme vždy na zreteli. Prebýval si, svätý Jozef, v blízkosti Ježiša a Márie vo svojej všednej každodennosti. Pri svojom rozhodovaní si sa vždy riadil Božou vôľou, a dúfal si v hlas, ktorý vychádzal z hĺbky tvojho srdca. Nauč nás načúvať hlasu Prozreteľnosti, ktorým Boh riadi náš život a naše kroky v pozemskom živote a obracia ich k životu večnému. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi
Otče náš.
Zdravas Mária.

Svätý Jozef, verne dúfajúci v Boha, oroduj za nás!


8. DEŇ
Patrón umierajúcich

ÚVAHA

Svätý Jozef ako hlava svätej Rodiny umieral podľa tradície v prítomnosti Ježiša a Márie. Celý život sa staral o ich bezpečnosť. Namáhal sa, aby im zaistil náležité životné podmienky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svedomito a poctivo.
Nemožno pochybovať , že Ježiš a Mária prechovávali úctu a lásku k svojmu živiteľovi. O to viac ho svojou starostlivosťou zahŕňali v závere jeho pozemskej púte. Aký bezpečný sa musel vtedy cítiť svätý Jozef, keď mohol pri svojom smrteľnom lôžku vidieť tieto dve najsvätejšie Osoby!
Zverme všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho života, umierajúcich, a tiež hodinu svojej smrti orodovaniu svätého Jozefa, patróna šťastne umierajúcich.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ktorý si pozemský život zakončil na rukách Ježiša a Márie, vypros nám trvalú lásku k Bohu do konca nášho pozemského putovania, a spolu s Ježišom a Máriou príď pre nás v poslednej hodine nášho života, aby sme mohli šťastne vojsť do kráľovstva svetla a pokoja.
Zverujeme ti všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho pozemského putovania. Nech šťastne odídu z tohto sveta v prítomnosti Ježiša, Márie i teba, svätý Jozef – patrón umierajúcich!

Litánie k sv. Jozefovi
Otče náš.
Zdravas Mária.

Svätý Jozef, patrón umierajúcich, oroduj za nás!

9. DEŇ
Orodovník v nebi

ÚVAHA

Boh zveril svätému Jozefovi ochranu svojho Syna Ježiša a jeho Nepoškvrnenej Matky na zemi, a hojne sa mu odmenil za tú vernú službu šťastím v nebi. My, ktorí vzhliadame k osobe tohto svätého muža, ako ku svojmu vzoru tu na zemi, považujeme ho zároveň za svojho orodovníka pred Božím trónom v nebi.
Obraciame sa k nemu s prosbou o pomoc, aby sme boli schopní žiť pokorne, podľa jeho príkladu a umierali raz tiež v prítomnosti Ježiša a Márie a spolu s ním hľadeli na tvár Božiu.
Zverujeme sa vždy orodovaniu svätého Jozefa, zvlášť v rôznych potrebách a ťažkých životných situáciách.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si ako spravodlivý a zbožný muž, Máriin snúbenec, Ježišov ochranca a pestún bol v nebi zvlášť oslávený. Buď vždy naším orodovníkom pred tvárou Božou, aby sme s tvojou pomocou žili sväto, šťastne umierali a od Boha obdržali večnú radosť.
Pomôž nám, aby sme po svojej smrti dostali z rúk samotného Otca nášho v nebi príbytok, ktorý nám Ježiš pripravil vo svojom kráľovstve. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi
Otče náš.
Zdravas Mária.

Svätý Jozef, orodovník v nebi, prihováraj sa za nás!LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Bože, náš nebeský Otče, zmiluj sa nad nami
Bože Synu, Vykupiteľ sveta, zmiluj sa nad nami
Bože Duchu svätý, zmiluj sa nad nami
Bože v Trojici Jediný, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, oroduj za nás
Svätý Jozef, oroduj za nás
Slávny potomok Dávidov, oroduj za nás
Svetlo patriarchov, oroduj za nás
Snúbenec Božej rodičky, oroduj za nás
Prečistý strážca svätej Panny, oroduj za nás
Živiteľ Syna Božieho, oroduj za nás
Starostlivý ochranca Kristov, oroduj za nás
Hlava svätej Rodiny, oroduj za nás
Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás
Jozef najčistejší, oroduj za nás
Jozef najrozvážnejší, oroduj za nás
Jozef najmužnejší, oroduj za nás
Jozef najposlušnejší, oroduj za nás
Jozef najvernejší, oroduj za nás
Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás
Milovník chudoby, oroduj za nás
Vzor pracujúcich, oroduj za nás
Ozdoba rodinného života, oroduj za nás
Ochranca panien, oroduj za nás
Útecha nešťastných, oroduj za nás
Nádej chorých, oroduj za nás
Patrón umierajúcich, oroduj za nás
Postrach zlých duchov, oroduj za nás
Ochranca cirkvi, oroduj za nás

Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,
zmiluj sa nad nami
Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,
zmiluj sa nad nami
Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,
zmiluj sa nad nami

V. Ustanovil ho pánom domu svojho
O. a správcom všetkého statku svojho.

Modlime sa:
Bože, ktorý si v nevýslovnej Prozreteľnosti vybral svätého Jozefa za snúbenca Panny Márie, presvätej Rodičky svojho Syna, dopraj nám, prosíme, aby sme si zaslúžili jeho orodovanie v nebi, keď ho ako svojho Ochrancu vzývame na zemi. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen
Modlitba za vnútorné uzdraveniePokora znamená Ježišovi povedať : Pane, vydávam ti svoj život. Rob skrze mňa svoje dielo. Amen. " Na túto modlitbu si nájdi približne 25 minút čas a vo svojom srdci sa prihováraj ticho k Ježišovi.

Dobrý Ježišu, pozdravujem ťa!
Klaniam sa ti a ďakujem, že si prišiel, aby si vyliečil moju zranenú duše.
Prosím ťa, milý Ježišu, aby si teraz prešiel celý môj život a vyliečil všetky zranenia, ktoré som zdedil po svojich predkoch.
Pane, ty vieš, či práve toto je dôvodom mojej náklonnosti k hriechu, či k vôli tomu mám väčšiu náklonnosť k agresivite, ohováraniu, nepoctivosti, smilstvu, lenivosti... Pane, ty vieš, kde je ten zdroj mojej neviery v teba.
Pane Ježišu, prosím ťa, oddeľ ma od toho dedičného vplyvu mojich predkov.
Pane ja odpúšťam svojim rodičom i prarodičom a prosím ťa, priveď ich do neba...
Daj mi slobodu od všetkých ich negatívnych vplyvov na mňa.
Prosím ťa, Ježišu, aby si prišiel do okamihu môjho počatia. Pane ty vieš, či to bol okamih lásky a či som bol svojimi rodičmi žiadaný už od tohoto okamihu.
Pane, ja viem, že ty si ma chcel, že ty si si prial moje narodenie. Pane, to ty si ma stvoril, a preto si mojim otcom i matkou. Ďakujem ti za to.
A teraz ťa, Pane Ježišu, prosím, aby si položil svoju ruku i na tých deväť mesiacov môjho tehotenstva. Polož ruku na každý stres a šok, ktorý maminka prežila. Pane, uzdrav ma z týchto zranení.
Pane, je možné, že ma moji rodičia nechceli, a preto ťa prosím, aby si položil ruku i na toto zranenie. Ja viem, že ty si ma vtedy chcel, že ty si ma zachránil a urobil to, aby som mohol žiť.
Teraz príď Ježišu, do okamihu môjho narodenia... Ty vieš, aký to bol pre mňa šok, keď som sa musel z útulného prostredia maminky skrze úzke dvere dostať na svet...
Pane Ježišu, ja chcem odpustiť svojmu otcovi i matke, ak z môjho narodenia nemali radosť.
Pane Ježišu, požehnaj mojim rodičom. Ja viem, Pane, že si ich stvoril rovnako, ako si stvoril mňa, a preto im chcem odpustiť a mat ich rád. A teraz ťa, Ježišu, prosím, aby si prišiel do prvých päť rokov môjho života. Pane, uzdrav môj vzťah k otcovi v tej dobe. Možno, že môj otec bol alkoholikom, možno, že ma nechcel a nemal rád. Možno, že bol ku mne nespravodlivý a bil ma. Pane Ježišu, ja mu všetko odpúšťam.
Pane, ty vieš, že on je rovnaký hriešnik ako my všetci. Prosím ťa, Pane, polož ruku na každé zranenie, ktoré som utŕžil od svojho otca. Ježišu, prosím ťa, polož ruku na moje rany a ukáž mi, že už vtedy si stál pri mne a držal ma vo svojom náručí.
Pane Ježišu, ty si ma ochraňoval a uzdravoval, ty si mi hovoril, že si môj otec. Ďakujem ti za to...
Ty si bol mojim otcom po celých päť rokov môjho života. Ty si ma vodil za ruku a nosil na ramenách. Ďakujem Ti za to, že ma miluješ.
Pane Ježišu, uzdrav teraz môj vzťah k matke. Pane, je možné, že bola nemocná, alebo nemala na mňa čas.
Možno, že nevedela byť ku mne nežná. Možno, že ma nechcela kojiť alebo nemala mlieko, takže som mal pocit, že ma nemá rada. Pane Ježišu, ja jej všetko odpúšťam a ďakujem ti, že ty si bol vtedy mojou matkou. Ďakujem ti, že ma tiež tvoja Matka držala v náručí a že ku mne bola nežná, a preto nemám strach zo života. Ďakujem ti, Pane.
Odpúšťam tiež svojim bratom, sestrám i susedom, všetkým, s ktorými som bol zviazaný po dobu týchto päť rokov. Ďakujem ti, Pane, že pred tebou môžem byt taký, aký som, pretože ty ma miluješ. Teraz ťa, Ježišu, prosím, aby si vstúpil do môjho života od piateho do pätnásteho roku a aby si uzdravil moje vzťahy k učiteľom, spolužiakom, priateľom i ostatným deťom.
Uzdrav, Pane, moje prvé styky s cirkvou, s modlitbou a s kňazom.
Ja verím, Pane, že ty si bol vtedy so mnou, ty si ma poučoval a chránil.
Zvlášť ťa prosím, aby si uzdravil dobu mojej puberty. Bol som vtedy nervózny a drsný k ľuďom. Nevedel som, čo so svojou sexualitou a považoval som ju za hriech.
Pane, uzdrav ma a ukáž mi, že moja sexualita je tvoj dar, že je to tvoj tvorivý čin. Pane, prosím ťa, uzdrav ma z každého hriechu v tomto smere, a daj mi správny a čistý vzťah k ľuďom opačného pohlavia.
Pane Ježišu, dotkni sa mojej sexuality, mojich citov, všetkých pudov. Pane, pomôž mi, nech je vo mne zasa všetko čisté a slobodné. Nech je všetko podľa tvojej vôle.
Odpúšťam tiež všetkým, ktorí ma v tejto oblasti priviedli ku hriechu. Odpúšťam všetkým, ktorí ma sklamali, alebo boli ku mne tvrdí. Pane, ty si bol vždy prítomný, a preto z tých situácií nemusím mat strach. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si prijal všetky tieto moje zranenia a že ich uzdravuješ. A teraz sa, Ježišu, pozri na môj život od pätnásteho do dvadsiateho piateho roku života. Dotkni sa všetkých tých situácií, kedy sa mi nedarilo v škole. Dotkni sa okamihu, kedy som vstupoval do zamestnania.
Pane, Ty poznáš moje rany a strach z tej doby. Dotkni sa, Ježišu, všetkých tých rán a ukáž mi, že to nič nie je, pretože ty si v každom okamihu stál pri mne. Prinášam ti, Ježišu, svoje prvé sklamania v manželstve, v rodine, v zamestnaní. Prinášam ti všetky nepochopenia, ktoré som zažil.
Pane Ježišu, polož svoju ruku na všetky tieto sklamania a pomôž mi, aby som sa znovu mohol rozhodnúť pre teba.
Pane Ježišu, ja odpúšťam svojmu partnerovi, odpúšťam svojim deťom, odpúšťam všetkým ľuďom, ktorí ma zranili v cirkvi, v zamestnaní, odpúšťam svojim priateľom, ktorí ma sklamali.
Pane, ty si bol v tej dobe mojim priateľom, učiteľom i duchovným vodcom.
Ďakujem ti, Ježišu.
Teraz ťa Pane, prosím, aby si prišiel do obdobia od dvadsiateho piateho roku až doteraz. Pane, podívaj sa na mňa, aký som teraz, v tomto okamihu. Dotkni sa všetkých zábran, ktoré mám proti tebe. Prikáž každej mojej nemoci, aby ma opustila.
Podívaj sa na všetky moje zlozvyky a prikáž im, aby ma opustili. Pozri sa na hriechy, ktoré konám najčastejšie a prikáž im, aby odo mňa odstúpili...
Pane Ježišu, odpusť mi ich a uzdrav všetky zranenia, ktoré po nich zostali. Pane, ukáž mi všetky moje závislosti a urob zo mňa slobodného človeka.
Pane Ježišu, pozri sa na všetky moje vzťahy k ľuďom z môjho okolia.
Daj mi silu, aby som mohol odpustiť svojim nepriateľom, aby som sa mohol uzmieriť s tými, s ktorými som prestal hovoriť.
Pane, pomôž mi, aby som bol schopný milovať prírodu a neničil ju.
Pane Ježišu, vysloboď ma z mojej agresivity, nenávisti.
Dotkni sa mojej vlažnej viery, mojej nesústredenej modlitby.
Pane Ježišu, otvor oči môjmu duchu, aby som sa mohol na teba pozerať; aby som sa mohol s tebou priateliť.
Ježišu, dotkni sa môjho strachu z okamihu smrti, pretože i vtedy budeš so mnou. Ďakujem ti, Ježišu.
Pane Ježišu, prosím ťa, vysloboď ma z hriechu sebaľútosti. Pane pomôž mi, aby som sa už nikdy neanalyzoval a nerozoberal svoju minulosť, ale aby som sa vždy pozeral len na teba. Pomôž mi, aby som si neničil svoje zdravie a nervy, ale aby som všetky svoje rany prenechal tebe k uzdraveniu. Pane, pomôž mi, aby som bol tak silný a zdravý, aby som mohol každému človeku robiť dobro. Dotkni sa každého môjho strachu a znič ho. Veď ty si moja sila, moja sloboda. Ty si môj pokoj. Proti tebe, Pane, nikto nič nezmôže. Pane Ježišu, Ty si jediný Pán a vládca. Pane Ježišu, venujem ti celý svoj život. Ja už nemám strach zo svojej minulosti, pretože ty si prešiel každý jej detail a všetko si uzdravil a odpustil. Teraz už viem, že som spasený a že v mojej minulosti už neexistuje nič, čo by ma stavalo proti Tebe. Viem, Pane, že sme kamaráti. Prosím Ťa tiež, aby si vstúpil i do mojej budúcnosti, a ďakujem ti, že i v mojej budúcnosti neexistuje nič, čoho by som sa musel báť, pretože celá moja budúcnosť je v Tvojich rukách. Pane Ježišu, ďakujem ti, že mi hovoríš : „Neboj sa! Ja som ťa vykúpil. Ty si cenný v mojich očiach. Ja ťa milujem. Svoj život som položil za teba a svojou Krvou som umyl každý tvoj hriech. Dotkol som sa tvojich hriechov. Si slobodný a si môj. Tebe patrí moje kráľovstvo. Už sa nepozeraj dozadu, ale choď tam, kam ťa posielam, a rob moje skutky." Amen.
Litánie pokory
( kardinál Merry del Val, 1865 – 1930 )

Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma.
Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma , Ježiš.
Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma , Ježiš.
Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol uprednostňovaný, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby ma všetci prijímali, osloboď ma, Ježiš.

Od strachu, že mnou budú opovrhovať, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu z neúspechu, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že budem ponížený, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že nebudem prijatý, osloboď ma, Ježiš.

Keď iní majú viac úspechu ako ja,
daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac prijímaní ako ja,
daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac milovaní ako ja,
daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní uprednostňovaní predo mnou,
daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Amen.
List od milujúceho Otca
Dieťa moje.
Ty ma možno nepoznáš, ale Ja o tebe viem úplne všetko... Žalm 139, 1
Viem o tom, kedy si sadáš a kedy vstávaš... Žalm 139,2
Dobre poznám všetky tvoje cesty... Žalm 139,3
Poznám dokonca aj počet vlasov na tvojej hlave... Matúš 10, 29-31
Stvoril som ťa na svoj obraz... 1. Mojžišova 1,27
Vo mne žiješ, hýbeš sa, proste si... Skutky 17, 27-28
Pretože si mojím potomkom... Skutky 17,28
Poznal som ťa skôr, než si bol počatý... Jeremiáš 1, 4-5
Vybral som si ťa, už keď som plánoval Stvorenie... Efezanom 1, 11-12
Tvoj život nie je omyl, pretože všetky tvoje dni sú zapísané v mojej knihe... Žalm 139, 15-16
Ustanovil som presný deň tvojho narodenia a tiež to, kde budeš žiť... Skutky 17,26
To, ako som ťa stvoril, vzbudzuje bázeň... Žalm 139,14
Utkal som ťa v lone tvojej matky... Žalm 139,13
A priviedol na svet v deň tvojho narodenia... Žalm 71,6
Tí, ktorí ma nepoznajú, si ma nesprávne vysvetľujú... Ján 8, 41-44
Nie som chladný ani hnevlivý Boh, ale som dokonalým vyjadrením lásky... 1.list Jána 4,16
Túžim ťa zahrnúť svojou láskou... 1.list Jána 3,1
Jednoducho preto, že si mojím dieťaťom a Ja tvojím Otcom... 1.list Jána 3,1
Ponúkam ti viac, než by ti kedy mohol ponúknuť tvoj pozemský otec... Matúš 7,11
Lebo Ja som dokonalý Otec... Matúš 5,48
Všetko dobré, čo dostávaš, ti dávam Ja... Jakub 1,17
Som ten, ktorý sa o teba vždy postará a naplní všetky tvoje potreby... Matúš 6, 31-33
Moje plány pre tvoju budúcnosť boli vždy plné nádeje... Jeremiáš 29,11
Pretože ťa milujem nekonečnou láskou... Jeremiáš 31,3
Moje myšlienky o tebe sú nespočítateľné, tak ako zrnká piesku na morskom brehu... Žalm 139,17-18
Jasám a radujem sa z teba... Sofoniáš 3,17
Nikdy ti neprestanem preukazovať dobro... Jeremiáš 32,40
Pretože si mojím drahocenným vlastníctvom... 2.Mojžišova 19,52
Z celého srdca a z celej duše ťa túžim zabezpečiť... Jeremiáš 32,41
Chcem ti ukázať mocné a úžasné veci... Jeremiáš 33,3
Keď ma budeš z celého srdca hľadať, nájdeš ma... 5.Mojžišova 4,29
Raduj sa vo mne a dám ti všetko, po čom túži tvoje srdce... Žalm 37,4
Lebo som to Ja, kto v tebe prebúdza tieto túžby... Filipanom 2,13
Môžem pre teba urobiť omnoho viac, než si dokážeš predstaviť... Efezanom 3,20
Pretože som Ten, kto ťa dokáže najviac povzbudiť... 2.Solúnčanom 2, 16-17
Som tiež Otcom, ktorý ťa poteší v každom tvojom trápení... 2.Korinťanom 1,3-4
Som ti nablízku, keď máš zlomené srdce... Žalm 34,18
Tak, ako sa pastier stará o svoju ovečku, tak si ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu... Izaiáš 40,11
Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí... Zjavenie 21, 3-4
A zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si trpel na tejto zemi... Zjavenie 21, 3-4
Som tvoj Otec a milujem ťa rovnako, ako svojho syna Ježiša... Ján, 17,23
Cez Ježiša môžeš spoznať moju lásku k tebe... Ján 17,26
On je dokonalým vyjadrením mojej existencie... Hebrejom 1,3
Prišiel, aby ti dokázal, že Ja som s tebou, nie proti tebe... Rimanom 8,31
A tiež ti povedať, že nepočítam tvoje hriechy... 2.Korinťanom 5, 18-19
Ježiš zomrel preto, aby nás dvoch zmieril... 2.Korinťanom 5, 18-19
Jeho smrť bola tým najväčším vyjadrením mojej lásky k tebe... 1.list Jána 4,10
Vzdal som sa všetkého, čo som miloval, aby som mohol získať tvoju lásku... Rimanom 8, 31-32
Keď prijmeš dar – môjho Syna Ježiša – získaš mňa... 1.list Jána 2,23
A nič už ťa nikdy neoddelí od Mojej lásky k tebe... Rimanom 8, 38-39
Vráť sa domov a Ja prichystám tú najväčšiu oslavu, akú kedy nebo videlo... Lukáš 15,7
Vždy som bol tvojim Otcom a ním aj ostanem... Efezanom 3, 14-15
Moja otázka znie: ...Chceš byť mojím dieťaťom?... Ján 1, 12-13
Čakám na teba... Lukáš 15, 11-24

S láskou tvoj Otec, všemohúci Boh