Ježiš Kristus povedal:

"...Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."
(Mt 28, 20)
MOCNÝ PROSTRIEDOK K OSLEPENIU SATANA


(Modlitba nadiktovaná Ježišom maďarskej vizionárke Plameňa lásky)


Ó môj Ježišu,
spoj naše kroky so svojimi,
aby sme šli dopredu spoločne,
vlož naše ruky do svojich,
aby si nás zhromaždil,
daj našim srdciam biť v harmónii s Tvojim,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme cítili ako Ty,
zjednoť myšlienky nášho ducha so svojimi,
daj, aby naše uši načúvali v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svojich, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery zjednotené s Tebou
prosia o milosrdenstvo Večného Otca.

Amen.
 

Boh ťa žehnaj...

 

Modlitba proti satanovi

Modlitba proti satanovi a odbojným anjelomTáto modlitba k sv. Michalovi archanjelovi bola publikovaná z nariadenia pápeža Leva XII.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Slávne knieža nebeských vojsk,
svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji proti kniežatstvám a mocnostiam,
proti vládcom sveta temnôt,
proti zloduchom v nebeských sférach (Ef 6,12).
Príď na pomoc ľuďom,
ktorých Boh stvoril na svoju podobu
a draho vykúpil z diablovej moci.
Svätá Cirkev ťa uctieva ako strážcu a ochrancu,
Pán tebe zveril duše vykúpených,
aby si ich priviedol do neba.
Pros Boha pokoja,
aby rozdrvil satana pod našimi nohami,
aby nedržal ľudí v zajatí a neškodil Cirkvi.
Prines naše modlitby pred Najvyššieho,
aby sa nad nami bez meškania zmiloval,
ovládni draka, toho starého hada,
ktorým je diabol a satan,
zviaž ho a zvrhni do bezodnej priepasti,
aby už nezvádzal národy (Zjv 20,2).V mene Ježiša Krista, nášho Boha a Pána,
na príhovor nepoškvrnenej Panny Márie, Božej Matky,
svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých,
s dôverou sľubujeme,
že budeme odrážať diablove útoky a klamstvá.
POKUŠENIE

1. pokušenie proti láske – rozdelenie
2. túžba po moci – mimoriadne dary, pokúšanie vedúcich
3. rozptyl – zameranie pozornosti na veci, ktoré nie sú podstatné

ZVIAZANOSŤ

Keď človek akoby nemal moc nad určitou oblasťou. Diabol na takúto oblasť zameriava celé svoje úsilie. Mk 16 hovorí, že ak veríme, máme moc zlého ducha premôcť. Zvlásť po sv. prijímaní, keď som skutočne naplnený Ježišom, môžem vo svojom srdci povedať: „Zriekam sa zlého ducha, ktorý je vo mne. Ducha nečistoty, žiarlivosti, pýchy, rúhania a akéhokoľvek zla, ktoré na mňa útočí“ M
Máš úplné právo a moc mu rozkázať aby odišiel. Najdôležitejšie slová sú zriekam a prijímam, nemožno vynechať ani jedno. Ide vlastne o obnovenie krstného sľubu a diabol ťa musí opustiť, pretože v Ježišovom mene máme nad ním moc!
MOCNÝ PROSTRIEDOK K OSLEPENIU SATANA


(Modlitba nadiktovaná Ježišom maďarskej vizionárke Plameňa lásky)


Ó môj Ježišu,
spoj naše kroky so svojimi,
aby sme šli dopredu spoločne,
vlož naše ruky do svojich,
aby si nás zhromaždil,
daj našim srdciam biť v harmónii s Tvojim,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme cítili ako Ty,
zjednoť myšlienky nášho ducha so svojimi,
daj, aby naše uši načúvali v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svojich, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery zjednotené s Tebou
prosia o milosrdenstvo Večného Otca.

Amen.
Exorcizmus v dnešnej Cirkvi

Mnohokrát sme ho počuli povedať: „Hlavnou úlohou diabla je presvedčiť ľudí, že neexistuje!“ Páter Gabriele Amorth, najznámejší exorcista, je zakladateľom a čestným predsedom Medzinárodného združenia exorcistov. S dlhou skúsenosťou v boji proti Zlému a nežnou a zanietenou láskou k Panne Márii hovorí: „Jej som sa zveril, ked som dostal svoje poslanie, prosiac ju, aby ma skryla pod svoj plášt, kde som si bol istý, že nájdem pevnú ochranu. Odvtedy som dostal mnoho vyhrážok zo strany diabla, avšak nikdy som neutrpel žiadne ublíženie.“

„Duch Svätý spravuje Cirkev, - potvrdzuje P. Amorth - brány pekelné ju nepremôžu. Je však pravdou, že aj Cirkev si musí uvedomit, že peklo je skutočnosť, ktorá ohrozuje život veriacich, a teda musí urobiť správne opatrenia, aby chránila svoje deti.“ Źial nie vždy je to tak. Je len veľmi málo úradne menovaných exorcistov, čo znamená, že klérus a biskupi neveria v diabla a neveria ani v moc, ktorú Ježiš dal na jeho vyhnanie.

„Už tri storočia latinská Cirkev, na rozdiel od ortodoxnej cirkvi a iných protestantských vyznaní, takmer úplne zanechala exorcistické poslanie. Máme celé biskupstvá, ktoré sú proti exorcismu, tak, ako aj celé národy, kde exorcizmus neexistuje, napr. Rakúsko, Švajčiarsko, Španielsko, Portugalsko. Je to velmi závažný nedostatok!
Keď sa kňaz stane biskupom, stretne sa s článkom Kódexu kanonického práva, ktorý mu dáva úplnú autoritu menovať exorcistov. Minimum ktoré možno požadovať od každého biskupa je, aby aspoň raz asistoval pri exorcizme vzhľadom na to, že má prijať také dôležité rozhodnutie. Žial, takmer nikdy sa to nestáva.“ Taká je bolestná, ale realistická pripomienka P. Amortha. Konštatovanie takej nevery medzi biskupmi sa dostalo aj do uší Jána Pavla II., ktorý poznamenal: „Kto neverí v diabla, neverí v evanjelium!“

Tento druh nevedomosti vo vnútri Cirkvi oslabuje účinok boja proti Zlému a otupuje zbrane, ktoré Cirkev už celé storočia má. To je prípad nového vydania Rituálu exorcizmu nedávno prezentovaného Konferenciou biskupov Talianska. P. Amorth vysvetluje: Druhý vatikánsky koncil žiadal revíziu niektorých častí starého Rituálu. Bola potrebná iba korekcia, nie však jeho prepracovanie!

V starom Rituáli boli modlitby, ktoré majú skúsenosť dvanástich storočí. Všetci exorcisti sme na skúšku, na prechodnú dobu, použili modlitby z nového Rituálu. Zistili sme, že sú úplne neúčinné.“

Požiadali sme P. Amortha, aby nám vysvetlil na niekolkých príkladoch nedostatky nového Rituálu: „V bode 15 sa hovorí o prekliatí a o tom, ako sa pri nom treba správať. Prekliatie je zlo zapríčinené inou osobou pomocou diabla. Môže byt spôsobené viacerými spôsobmi ako sú: porobenie, pobosorovanie, zarieknutie, vúdu, macumba. Rímsky rituál vysvetloval, ako mu treba čeliť. Nový rituál však tvrdí, že v týchto prípadoch je úplný zákaz konať exorcizmus, čo považujem za absurdné! „Prekliatie“ je dlhodobou a najčastejšou príčinou posadnutia a zla spôsobeného diablom najmenej v 90 percentách.

Ako teda povedat exorcistom, aby nevykonávali túto činnost! V bode 16 sa tvrdí, že exorcizmus sa nemá robiť, ak nie je istota, že diabol je prítomný. Avšak istotu že démon je prítomný máme až vtedy, ked robíme exorcizmus. Horeuvedené žial nasvedčuje neskúsenosti a riskuje, že spôsobí škodu alebo nevyrieši škody spôsobené satanom. Je normálne, že sa v tomto bode spytujeme komisie, ktorá pracovala na novom Rituáli, či v nej boli prítomní experti, v tomto prípade exorcisti. Všetko nasvedčuje tomu, že nie. V tomto prípade sa samotná Cirkev postarala o priaznivý dopad situácie tým, že rozhodla nepoužiť nový Rituál a dala súhlas exorcistom, aby požiadali biskupa, aby mohli používať starý. To je spôsob, ako vyjsť v ústrety tým, čo sa snažia očistiť naše duše od jedovatého znečistenia.

„Všetko by sa malo požehnávat a ochranovať - dodáva P. Amorth - domy, školy, komunikacné prostriedky... Dnes však ochrana pred diablom už prakticky neexistuje. Neexistujú už ani modlitby proti nemu. Sám Ježiš nás však v Otčenáši naučil modlitbu oslobodenia: Zbav nás od Zlého, čiže zbav nás satana. Do taliančiny bola preložená chybným spôsobom a teraz sa modlí: „zbav nás zlého.“ Hovorí sa tu o všeobecnom zle, ktorého pôvod v podstate nepoznáme. Zlo, proti ktorému nás náš Pán, Ježiš Kristus, učil bojovať, je konkrétna osoba - je to satan
Prosba k Duchu Svätému
Príď ó Duchu presvätý, svetla svojho bohatý, papršlek ráč na nás vliať, uč nás Boha milovať,
nadovšetko sa hriechu báť, pre Krista žiť nadšene. Amen.

Iná prosba k Duchu Svätému

Príď, Tvorca, Duchu Svätý k nám, načo zdatnosť ľudská nestačí, ráč doplniť svojou milosťou, daj dôjsť k večnej radosti. Amen.
Démon má päťstupňové nátlakové pôsobenie.

1.
Prvý stupeň je pokúšanie. Démon dennodenne človeka pokúša, je to boj, ktorý môžeme vyhrať aj prehrať.
2.
Druhým stupňom je otroctvo, jav, keď už človek nedokáže bojovať, a keď príde pokušenie, prehrá. To sú notorickí klamári, gambleri, alkoholici.
3.
Tretí stupeň je trýznenie alebo obsesia, má aj somatický prejav, buď diagnostikovaný, alebo sa nenájde príčina.
4.
Štvrtý stupeň je preniknutie, keď prichádza stav, keď je daná osoba ovládaná zlou silou na určitý čas.
5.
Piaty stupeň sa najviac medializuje vo filmoch, je to posadnutosť – stav, keď je vláda zla dominantná, často sa opakuje, niekedy aj periodicky.
POKUŠENIE SATANA

1. pokušenie proti láske – rozdelenie
2. túžba po moci – mimoriadne dary, pokúšanie vedúcich
3. rozptyl – zameranie pozornosti na veci, ktoré nie sú podstatné