Ježiš Kristus povedal:

"...Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."
(Mt 28, 20)
MOCNÝ PROSTRIEDOK K OSLEPENIU SATANA


(Modlitba nadiktovaná Ježišom maďarskej vizionárke Plameňa lásky)


Ó môj Ježišu,
spoj naše kroky so svojimi,
aby sme šli dopredu spoločne,
vlož naše ruky do svojich,
aby si nás zhromaždil,
daj našim srdciam biť v harmónii s Tvojim,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme cítili ako Ty,
zjednoť myšlienky nášho ducha so svojimi,
daj, aby naše uši načúvali v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svojich, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery zjednotené s Tebou
prosia o milosrdenstvo Večného Otca.

Amen.
 

Boh ťa žehnaj...

 

Blahoslavenstvá

1. Když Ježíš uzřel množství lidu, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupilo k Němu všech Dvanáct. On vzhlédl ke Svým učedníkům a promluvil:
2. Blahoslavení v duchu jsou chudí, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení jsou ti, kteří snášejí utrpení, neboť budou utěšeni. Blahoslavení jsou dobromyslní, neboť jim bude patřit pozemská říše. Blahoslavení jsou ti, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni mají být nasyceni.
3. Blahoslavení jsou milosrdní, neboť dosáhnou milosrdenství. Blahoslavení jsou ti, kteří jsou čistého srdce, neboť budou viděti Boha. Blahoslavení jsou nositelé míru, neboť budou slouti dětmi Božími. Blahoslavení jsou ti, kteří pro spravedlivou věc trpí pronásledováním, neboť jejich je Říše Boží.
4. Ano, blahoslavení jste, když vás lidé budou nenávidět a vyobcují vás ze svého společenství a budou proti vám mluvit všemožné zlo a vaše jméno dají do klatby kvůli Synu člověka. Radujte se toho dne a skákejte radostí, neboť hle, vaše odplata v nebi je veliká. Neboť totéž činili jejich otcové prorokům.
5. Běda vám, kteří jste bohatí ! Neboť vy jste obdrželi svoji útěchu v tomto životě. Běda vám, kteří jste sytí, neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se teď smějete, neboť budete truchlit a plakat. Běda vám, když všichni lidé o vás mluví dobře, neboť tak to činili také jejich otcové s falešnými proroky. (Kap. 25, 5)
6. Vy jste sůl země, neboť každá oběť musí být posolena solí, avšak když sůl ztratila svoji chuť, čím pak solit ? Potom už není nijak k užitku, leda že by byla vyvržena a pod nohy pošlapána. (Kap. 25, 6). Vy jste světlo světa. Město, které je vystavěno na kopci, nemůže být skryto.
7.Člověk nerozsvěcuje světlo a nestaví jej pod nádobu, ale na svícen, a ono svítí všem, kdož jsou v domě. Nechť svítí vaše světlo před lidmi, aby mohli vidět vaše dobré skutky a chválit vašeho Otce na nebesích. (Kap. 25, 7)
8. Nedomnívejte se, že Jsem přišel zrušit zákon nebo proroky; nepřišel Jsem zrušit, ale NAPLNIT. Neboť zajisté, pravím vám: Dokud Nebe a Země nepominou, nepomine ani nejmenší písmenko ani puntíček ze zákona a z proroků, dokud se vše nenaplní. Ovšem hleď, větší než Mojžíš je zde, a ten vám dá vyšší zákon, dokonce DOKONALÝ ZÁKON, a tohoto zákona nechť jste poslušni. (Kap. 25, 8)
9. Kdokoliv nyní poruší jedno z těchto přikázání, která bude dávat On, a učí lidi konat stejně jako on, ten bude slouti nejmenším v Říši nebeské. Kdo je však dodržuje a učí, bude nazýván velkým v Říši nebeské. (Kap. 25, 9)
Blahoslavený, kto dúfa.

“ Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.“ ( Jn 16,20 )
Verím, Pane, že bolesť môže skončiť len radosťou. Ale kedy to bude ?
Na konci Tvojich dní. Na nebo sa musí čakať až do smrti. A ver, vyplatí sa naň čakať, hoci aj v časnom pekle...
Len trpezlivosť ! Maj nádej v budúcu slávu ! Nepachti po prítomnom, pominuteľnom šťastí. Nechci patriť medzi tých, čo sa majú dobre tu na zemi. Blahoslavený, kto je šťastný preto, že nie je ešte šťastný ...Blahoslavený, kto dúfa, kto má nádej všetko nájsť pri smrti, kde iní v jedinom okamihu strácajú všetko, čo mali... Abeda tým, ktorí pre radosť z prítomného šťastia prestali dúfať v budúce a potom sa oň aj usilovať.

Predsavzatie
Budem sa dnes i pri svojom odriekaní a sebazáporoch usilovať o úsmev. Veď nemôže byť smutný ten, kto má takú krásnu nádej...